Skip to main content
Menu
From the field
Topics

בג"ץ פסל את תוואי מכשול ההפרדה מצפון-מערב לירושלים

שופטי בג"ץ הורו הבוקר למדינה לבטל שלושים ק"מ מתוך התוואי המתוכנן של מכשול ההפרדה באזור ירושלים. העתירה עסקה בארבעים ק"מ של המכשול בין מכבים להתנחלות גבעת זאב. בפסיקתם קבעו השופטים כי התוואי המתוכנן אינו מאזן באופן מידתי בין שיקולי הביטחון לבין זכויות הפלסטינים שגרים לאורכו. השופטים הדגישו כי על המדינה להתחשב במשפט הבינלאומי ההומניטארי (אמנת האג ואמנת ג'נבה הרביעית) ובכללי המשפט המינהלי הישראלי בבואה לקבוע את תוואי המכשול.

החלטת בג"ץ מעידה על הפגיעה הקשה מנשוא של תוואי המכשול הנוכחי בפלסטינים. לפי נתוני בצלם ייפגעו קרוב למיליון פלסטינים מהקמתו של המכשול בתוואי המתוכנן.

הפגיעה החמורה באוכלוסייה הפלסטינית אינה הכרחית ואינה חוקית, ומשקפת שיקולים זרים בבניית המכשול. בצלם שב וקורא לממשלת ישראל לפרק את קטעי מכשול ההפרדה הבנויים בתוך השטחים ולהימנע מבניית הקטעים המתוכננים של המכשול מעבר לקו הירוק.